Ett viktigt steg i regeringens satsning på att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att detaljplaner, som påbörjas från 1 januari 2022, ska upprättas digitalt och kunna tillgängliggöras nationellt. Inför den omställningen erbjuder Lantmäteriet nya korta webbutbildningar som främst riktar sig till kommunala handläggare och mellanchefer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer

Vi är mycket glada att kunna presentera Salems kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Salem är en av flera kommuner som under det första kvartalet förstärkt föreningens nätverk. Elisabeth Argus är kommunens plan- och exploateringschef sedan i höstas. Här berättar hon bland annat om vilken nytta de ser av medlemskapet och vad hennes avdelning jobbar med just nu kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess och obrutna informationsflöden. 

Läs mer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en vägledning som ska ge kommunerna stöd i det omställningsarbete som krävs för att kunna tillgängliggöra digitala detaljplaner från och med 2022. Rapporten vänder sig till både beslutsfattare och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna med ett särskilt fokus på detaljplaneprocessen.

Läs mer

Östhammars kommun är ny medlem i Geoforum Sverige. Vi är mycket glada att en till kommun förstärker nätverket. Här svarar GIS-samordnaren Birgitta Bergström på några frågor om vilken nytta de ser av medlemskapet och hur de jobbar för en digital samhällsbyggnadsprocess. 

Läs mer