Myndigheten för yrkeshögskolan har nu presenterat vilka yrkesutbildningar som beviljas medel att starta 2022. I år har data/IT prioriterats och data/IT är därmed det största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan. Inom samhällsbyggnad och anläggning beviljades medel till enbart 50 av de 205 inkomna ansökningarna.

Läs mer

Infrastrukturdepartementet har efterfrågat synpunkter på promemorian Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket (Ds 2021:28). Geoforum var inte en av remissinstanserna men har valt att ändå svara. Vi ser positivt på promemorian, som kommer att underlätta och förtydliga ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt främja en ökad användning av geostaket. En frågeställning som dock uppkommer är hur remissinstanserna har valts ut då flera relevanta instanser saknas.

Läs mer

I mitten av december slutrapporterade Boverket sitt digitaliseringsuppdrag för 2021:  Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter.

Läs mer

Metria har undersökt hur drygt 200 svenska organisationer arbetar med och använder geodata. Rapporten visar att geodata är en central resurs i många organisationer och något som i stort sett alla upplever skapar stor nytta för organisationen. Samtidigt anser många att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta i organisationen om det användes av fler, och om fler i organisationen hade kunskap om geodata. 

Läs mer