Geoforum svarar på remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Boverket efterfrågar synpunkter på ”Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning”.  Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på förslaget, men har lämnat några kommentarer.

Boverket har arbetat fram ett förslag till föreskrifter för översiktsplan som ska stötta kommuner i hur de ska uppfylla kraven. Föreskrifterna innehåller regler om hur informationen i en digital översiktsplan ska definieras och identifieras. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Geoforum Sveriges svar:

Geoforum Sverige ser positivt på förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning, med följande kommentarer:

  • Det finns stora vinster för hela samhället att skapa regler om hur information i översiktsplaner ska definieras och identifieras för att den ska kunna överföras, behandlas och tillgängliggöras digitalt. Det bidrar till att förenkla informationsutbytet mellan aktörer och ger möjlighet till att påskynda den digitala omställningen.

  • Kommunerna behöver kompenseras för de investeringar som krävs i arbetet med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

  • Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för hela geodatabranschen och Geoforum Sverige vill understryka att kompetensfrågan ser ut att bli en stor utmaning för den digitala omställningen av samhällsbyggnadsprocessen. Aktörer som medverkar i arbetet med processen behöver ha rätt kunskap och kompetens så att digitaliseringens möjligheter tas tillvara på bästa sätt.

 Läs hela Geoforums remissvar: pdfGeoforum Sveriges yttrande om ”Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning