Skogsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag som syftar till att inleda arbetet med ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering. I uppdraget ingår också att utveckla en ny modell för skoglig planering. Uppdraget ska slutredovisas senast december 2024. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och styrelseledamot i Geoforums styrelse, berättar mer.

Läs mer

Den 21 januari hölls en debatt om öppna data i riksdagen. Larry Söder (KD) har ställt en interpellation till bostadsminister Johan Danielsson (S).

Ur interpellationen:
Den 18 mars 2021 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen ska prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta utifrån riksdagens beslut den 18 mars 2021?

Här kan du ta del av debatten: Öppna geodata - en digital racerbana

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu presenterat vilka yrkesutbildningar som beviljas medel att starta 2022. I år har data/IT prioriterats och data/IT är därmed det största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan. Inom samhällsbyggnad och anläggning beviljades medel till enbart 50 av de 205 inkomna ansökningarna.

Läs mer

Den 1 januari 2022 börjar Boverkets framtagna föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning gälla och nya detaljplaner ska tillgängliggöras nationellt enligt de krav som följer av INSPIRE-direktivet. Från årsskiftet gäller också att detaljplaner och planbeskrivningar enligt plan och byggförordningen ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Läs mer

Infrastrukturdepartementet har efterfrågat synpunkter på promemorian Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket (Ds 2021:28). Geoforum var inte en av remissinstanserna men har valt att ändå svara. Vi ser positivt på promemorian, som kommer att underlätta och förtydliga ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt främja en ökad användning av geostaket. En frågeställning som dock uppkommer är hur remissinstanserna har valts ut då flera relevanta instanser saknas.

Läs mer

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo