ESA:s initiativ mot klimatförändringar tar hjälp av flera satelliter för att få en säkrare och mer detaljerad bild av koldioxid och metan – de två mänskligt framtagna växthusgaserna som är de största bovarna i den globala uppvärmningen. Genom en säkrare kartläggning kan bättre underbyggda politiska beslut tas i kampen mot människans påverkan på klimatet. 

Läs mer

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att ta fram en digital lösning som ger nationell åtkomst till standardiserade data för samhällsbyggnadsprocessen. Om drygt ett halvår ska kommuner kunna ansluta till Lantmäteriets plattform för att tillgängliggöra digitala detaljplaner. I en film berättar Lantmäteriet och Sweco om slutsatser från tester som gjorts för automatisk digitalisering av befintliga detaljplaner.

Läs mer

Smart Built Environment har nu släppt många nya projektresultat. Du kan till exempel ta del av viktiga resultat från ett testbäddsprojekt om den informationsstruktur som krävs för att stödja ett obrutet informationsflöde över hela livscykeln för det byggda samhället. En del i det handlar om att kunna använda data från stadsmodeller i byggnadsinformationsmodeller och tvärt om.

Läs mer

Har ni något projekt på gång där geodata är med i bilden för att utveckla energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer? Det finns nu chans att söka stöd i forskningsprogrammet JPI Urban Europes pilotutlysning Positive Energy Districts and Neighbourhoods. I projektet ska digitalisering och medborgarengagemang användas för att påskynda omställningen.

Läs mer

Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) är digitala handböcker som ger stöd för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling. Nu är nya HMK-dokument på gång. Remissversioner finns tillgängliga och Lantmäteriet efterfrågar synpunkter och kommentarer.

Läs mer