Geoforum på Di Debatt om behovet av att utveckla AI inom samhällsbyggande

Tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad skriver vi på Dagens industris debattsida om behovet av att utveckla AI-tekniken inom samhällsbyggandet. Vi behöver besked om tydliga satsningar för öppna data, forskning och innovation från regeringen. Sverige ska inte trycka på pausknappen, vi ska ta initiativet i utvecklingen. 

Den artificiella intelligensen är här, men debatten svallar. Är den snabba teknikutvecklingen ett hot eller en möjlighet? Inom samhällsbyggnadssektorn har AI precis börjat tillämpas och kan vara central för omställningen till ett resurseffektivt samhällsbyggande och hållbar förvaltning. 

I artikeln efterfrågar vi tydliga besked och satsningar. Det krävs att regeringen:

  • Vågar låta Sverige följa sina nordiska grannländer och öka tillgången till offentliga öppna data på ett säkert sätt. AI-utvecklingen kräver data av hög kvalitet, det kommer innebära mycket större investeringar än vad som gavs i vårpropositionen.
  • Tar ett större strategiskt helhetsgrepp och involverar fler parter för digitalisering och AI-användning i samhällsbyggnadsprocesserna. Stöd till sektorns transformation kräver en långsiktighet och föras in i instruktionerna och följas upp i regleringsbreven till Lantmäteriet, Boverket och Energimyndigheten.
  • I kommande propositionen för forskning och innovation år 2024 prioriterar och kraftigt ökar anslagen för utbildning, forskning och utveckling i samhällsbyggnadssektorn.

Artificiell intelligens har potential att göra svenskt samhällsbyggande både konkurrenskraftigt och hållbart. Men vägen framåt genom en disruptiv och utmanande teknikutvecklingsfas är inte att dra i bromsen. För att nå våra mål - och garantera kommande generationer tillgång till hållbara och attraktiva bostäder och livsmiljöer - behöver svensk politik prioritera samhällsbyggnadssektorns behov och ta ett tydligt ledarskap i forskning och utveckling för framtiden.

Läs hela debattartikeln på Di Debatt

Debattartikeln i fulltext


Mer om AI inom samhällsbyggnad
Geoforum är med och driver AI Arena, en mötesplats för att öka kunskapen om, och användandet av AI, i samhällsbyggandet. Ta del av inspelade webbinarier, artiklar och filmer på aiarena.se