Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Kompetensförsörjning till geodatabranschen står högt på listan över utmaningar för både privata och offentliga aktörer som är medlemmar i Geoforum Sverige. Det råder kompetensbrist inom geodataområdet. Geodatabranschen växer, andelen pensionsavgångar de närmsta åren är stor och nya kompetensbehov växer fram i och med digitaliseringen. Detta samtidigt som antalet nyutexaminerade är lågt och uppslutningen till befintliga utbildningar är dålig.

Mål inom kompetensförsörjning

Geoforum Sveriges mål inom kompetensförsörjning är:

 1. Fler utexaminerade från utbildningar inom geodataområdet – som matchar efterfrågan i geodatabranschen och behovet inom samhällsbyggandet
 2. Ökad geodatakompetens hos de som jobbar med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. 

För att öka kompetensen inom geodataområdet har Geoforum Sverige identifiererat att det krävs:

 • utbildningar utformade efter geodatabranschens behov, idag och imorgon
 • att utbildningarna har stark attraktionskraft och ger fler sökande än idag
 • att geodataområdet blir mindre anonymt
 • lämpliga utbildningar för yrkesverksamma och resurser som möjliggör deltagande.

Det här gör vi

Vi sprider kunskap om och lyfter fram geodatabranschen och behovet av kompetens inom geodataområdet. Det gör vi genom att:

 • driva en satsning för att göra branschen mer känd hos unga
 • hålla ett kompetensråd som samlar branschen tillsammans med Lantmäteriet. Rådet har cirka fyra träffar per år. 
 • stödja initiativ för nya utbildningar
 • arrangera workshoppar om kompetensförsörjning
 • arrangera och medverka i konferenser som når andra branscher
 • publicera och sprida nyheter
 • uppvakta Arbetsförmedlingen, rektorer på universitet/högskolor och riksdagspolitiker
 • förse YH-myndigheten med information.

I detta arbete samarbetar vi gärna med organisationer och föreningar som vi har gemensamma intressen med.

Satsning för att fler unga ska få upp ögonen för geodataområdet: Sluta gissa – svaret finns i geodata

Sedan 2022 driver vi tillsammans med Lantmäteriet ett stort projekt i syfte att göra branschen mer känd hos unga. I början av 2024 lanserade vi en webbplats med inspiration och information om utbildningar och yrken i branschen tillsammans med en serie filmer på bland annat TikTok och Snapchat. Många av Geoforums medlemmar är engagerade i projektet. 

Besök webbplatsen väljgeodata.se och se filmerna

Läs mer om projektet här.

Våra budskap inom kompetensförsörjning

Geodata är viktigt inom samhällsbyggandet

Innovativ och effektiv användning av geodata är en viktig faktor inom samhällsbyggnad. Dataanvändningen ökar, både med anledning av digitaliseringen och den ökande tillgången till öppna geodata. Konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora. Ökad geodatakompetens behövs för att nå målet om ett helt digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen, vilket kan råda bot på bostadsbristen.

Sverige kan tappa konkurrenskraft

Det finns en stor potential i nya och växande företag inom geodatabranschen, men kompetensbristen hindrar utvecklingen. Sverige kan därmed tappa konkurrenskraft på ett område som är viktigt för tillväxt och välfärd.

Nya arbetssätt kräver nya kompetenser

Behovet av kompetens förändras och i fokus nu är kompetenser som kan bidra till nya arbetssätt och nya verktyg för att hantera och analysera data, till exempel stora datamängder som samlas in med sensorer, laserskanning eller kamera.

Kombinationsutbildningar efterfrågas

Kombinationsutbildningar är efterfrågade, det vill säga utbildningar som både ger kompetens i tekniken och verksamhetskunskap inom det område tekniken används.

Projekt

Kompetensförsörjning i geodatabranschen

Geoforum har tillsammans med Lantmäteriet beviljats projektmedel i Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen” syftar till att öka kännedom om, och intresse för, geodatabranschen. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch. Projektet startade i september 2022 och pågår under tre år.
Läs mer om projektet här

Workshops om kompetens- och utbildningsbehov 

Tillsammans med Lantmäteriet arrangerade Geoforum under 2021 en serie workshoppar om kompetensförsörjning för att inhämta synpunkter från olika aktörer inom geodataområdet om kompetens- och utbildningsbehov. Lantmäteriet fick 2021 ett regeringsuppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och att inom dessa kategorier bedöma kompetens- och utbildningsbehovet på kort och lång sikt. 
Läs mer om workshopparna här och ta del av Lantmäteriets rapport av regeringsuppdraget