Den 27 maj överlämnades regeringens proposition "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation, 2009/10:224" till riksdagen.

I denna föreslås den nya ramlag som krävs för att genomföra INSPIRE-direktivet - "lag om geografisk miljöinformation". Lagen börjar gälla 1 januari 2011 enligt förslaget.

Läs mer

Behovet av informationsstandardisering är stort inom offentlig förvaltning i allmänhet och inom detaljplaneprocessen i synnerhet. Den nya standarden för digital representation av planbestämmelser i detaljplaner skapar förutsättningar för att utveckla e-tjänster som stödjer planering, prövning och analys. Standarden Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser (SS 637040) bygger på Boverkets detaljplanehandbok och har tagits fram av SIS tekniska kommitté Fysisk planering, SIS/TK 501.

Läs mer