Geoforum svarar på remiss om Boverkets rapport om översikts- och regionplan i digital miljö

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på Boverkets rapport: (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö. Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på rapportens förslag, men har lämnat några kommentarer.

Boverket fick 2021 ett förnyat regeringsuppdrag om att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Uppdraget redovisades genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter. Rapporten om Översikts- och regionplan i en digital miljö är en av ämnesrapporterna. Rapporten beskriver hur översiktsplanen och regionplanen i sin helhet ska kunna överföras, behandlas och återges digitalt i original och att det förutsätter att det finns gemensamma standarder för långtidsbevarande av de digitala planerna.

Geoforum Sverige har diskuterat rapporten med medlemmar samt samarbetspartners och det har använts som underlag till detta remissvar.

Geoforum Sverige välkomnar förslagen i rapporten och är mycket positiva till en uppdatering av Plan- och bygglagen till ett mer digitalt arbetssätt. Det ger möjligheter att förenkla arbetet samt påskynda omställningen till en digital samhällsbyggnadsprocess.

Geoforum Sverige ser positivt på rapportens förslag med nedanstående kommentarer:

  • Det finns stora vinster för hela samhället att skapa standardiserade förutsättningar för att hantera informationsmängderna digitalt i Översikts- och regionplan. Det finns samtidigt ett fortsatt behov av viss flexibilitet att utforma och presentera översiktsplanen på ett sätt som motsvarar de lokala behoven även i den nya digitala standarden.
  • För att förändringarna ska bli så bra som möjligt är det viktigt att kommunerna och regionerna även fortsättningsvis involveras i utvecklingen.
  • Det finns behov av att sätta en standard för data och kartografi/symbolik för att möjliggöra öppna lösningar och en god användbarhet.
  • För att påskynda digitala omställningen behöver finansiella medel avsättas för de investeringar som krävs i arbetet med digitala format för Översikts- och regionplan.
  • Aktörer som arbetar inom planprocessen behöver ha rätt kunskap och rätt kompetens så att digitaliseringens möjligheter i både planprocess och plangenomförandeprocess tas tillvara på bästa sätt.
  • Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för hela geodatabranschen och Geoforum Sverige vill understryka att kompetensfrågan ser ut att bli en utmaning för den digitala omställningen. Regeringen bör överväga en riktad kompetenssatsning mot de grupper som berörs. Om inget görs så riskerar Sverige att missa möjligheter som digitaliseringen ger samt även gå miste om innovativa lösningar som ger nytta för hela samhället. Vi riskerar även att utbildningar läggs ner och att nödvändig kompetens för önskad utveckling inte finns att tillgå. Utan rätt kompetens kommer inte den digitala transformationen vara möjlig.

Läs hela Geoforum Sverige remissvar: pdfGeoforum Sveriges yttrande om Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö