Skogsstyrelsen får digitaliseringsuppdrag av regeringen

Skogsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag som syftar till att inleda arbetet med ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering. I uppdraget ingår också att utveckla en ny modell för skoglig planering. Uppdraget ska slutredovisas senast december 2024. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och styrelseledamot i Geoforum Sveriges styrelse, berättar mer.

 
Vad handlar uppdraget om?


– Skogssektorn följer nu samhällsbyggnadssektorn i digitaliseringen. Det finns så fantastiskt mycket möjligheter i skogen och landsbygden, på alla sätt! Digitaliseringen kan hjälpa oss att göra verklighet av dessa. Men för att fixa det måste vi ha ordning och reda på data, teknisk infrastruktur, säkerhet, integritetsskydd, kompetens och innovation. Det är det ett ramverk för digitalisering syftar till. Digitaliseringen ger redan idag en bra utveckling i skogssektorn, men för att ta nästa steg behövs det ett gemensamt ramverk som ger alla en bra plattform att jobba ifrån.

Vad händer på området idag?
– Tajmingen för uppdraget är jättebra. Både EU och Sverige gör nu en stor satsning inom digitaliseringsområdet som ger en bra grund att bygga vidare på. Samtidigt ökar behoven av att förvalta skogen på ett nytt och smartare sätt. Skogsägare måste få utveckla såväl ekonomi, miljö, sociala värden och hantera en mängd nya risker, och då behöver de kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett enkelt sätt. Potentialen till utveckling är enligt mig större än i urbana miljöer. En ny ekonomi, klimatfrågan, biologisk mångfald, skönhetsvärden, vackert virke, ett bra liv – allt går att göra bättre.

I uppdraget ingår också att utveckla en ny modell och standard för skoglig planering. Berätta mer?

– En skogsbruksplan är ett viktigt verktyg för skogsägaren och ett stöd i planeringen av skogsskötseln. Hur planen fungerar brukar förnyas i takt med behoven i skogsbruket. Jag var med på ett hörn när vi utvecklade nuvarande planmodell och på den tiden var det tuschpennan och stövlarna som satte gränsen för tekniken. Nuvarande modell är gjord för manuell skogsinventering med handritade kartor och svarar mot de behov som fanns 1993.

– Med digitaliseringen och all geodata vi har tillgång till idag kan en ny planmodell ge markägarna mycket bättre verktyg att förvalta alla värden på sin fastighet. I uppdraget vi nu fått ska vi bidra i konceptutveckling och kopplingar mot det grundläggande ramverket för digitalisering. Här finns det utrymme för alla innovativa människor att bidra.

Hur tar ni er an arbetet? 

–  Digitalisering är som bekant en lagsport. Så också i skogen. Vår plan är att utnyttja kraften i hela den offentliga förvaltningen och matcha det med behov och engagemang i skogssektorn

Om regeringsuppdraget

Skogsstyrelsen ska inleda en process tillsammans med skogssektorns aktörer och andra relevanta intressenter för att utveckla ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering. Ramverket ska bygga vidare på insatser inom digitalisering som gjorts tidigare och underlätta ökad samverkan inom skogssektorn när det gäller data kopplat till skogsbruk. I uppdraget ska också ingå utveckling och förberedelse för förvaltning av en ny modell och standard för skoglig planering i syfte att skapa bättre möjligheter att utveckla förvaltningen av skogen på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt samtidigt som risker undviks. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022 och slutredovisas den 1 december 2024.

Foto: Grizzlybear.se