Resultat från Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn 2013

Under 2013 genomförde ULI Geoforum undersökningen Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn – som handlar om hur geografisk information (GI) och geografisk IT används i Sverige.

En enkät skickades till alla organisationer inom offentlig sektor (exklusive högskolor/universitet). Svarsfrekvensen landade på ca 60 procent.

Undersökningen tar bland annat upp:

 • hur många som jobbar med geografisk information inom offentlig sektor
 • inom vilka verksamhetsområden geografisk information hanteras och i hur stor utsträckning den hanteras digitalt
 • vad som är viktigast för ökad användning av GIS/geografisk IT
 • förväntningar på Geodatasamverkan
 • samarbeten mellan organisationer
 • hur organisationerna planerar att täcka sitt behov av geodata-/GIS-kompetens under de närmaste tre åren och vilken utbildningsnivå de är intresserade av
 • om och med vilken teknik kommuner och myndigheter tillhandahåller kart- och geodatatjänster
 • hur stor andel av kommunerna som använder open-source inom GIS
 • användning av mobilt GIS
 • varifrån de data som används kommer ifrån
 • inom vilka områden inom geodata/geografisk IT som kommuner respektive myndigheter tycker att det är viktigt med standarder.

Vi kan bland annat konstatera att andelen personer i offentlig sektor som arbetar med geografisk information/kartor har ökat markant de senaste tio åren. I diagrammet nedan ser du utvecklingen mellan åren 2003, 2007 och 2013.

lbgis-off-2013-3b-andel-gi

Närmare 90 procent av organisationerna som deltog i undersökningen hanterar geografisk information.

lbgis-off-2013-hanterar-gi

Det var 292 organisationer som svarade på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 60 procent. Den bortfallsanalys som gjorts visar på att de organisationer som avstått från att svara i denna totalundersökning generellt sett har gjort det av andra anledningar än att de inte är användare. Den andel som inte svarat består till störst del av organisationer som är användare (säkra användare så som kommuner) men naturligtvis även av mindre troliga användare (som vissa myndigheter) av geografisk information.

Här hittar du resultat för frågorna i enkäten:

pdfResultat från Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn 2013

Resultatet har sammanställts av:
Lisa Samuelsson, ULI Geoforum
Erik Escallier, Ocellus Information Systems (ett GIS-företag som också arrangerar ett- och tvååriga YH-utbildningar)