ÖPPEN INFORMATION I EUROPA

ÖPPEN INFORMATION I EUROPA

Ökad tillgänglighet till geodata  Portaler (I)

Tillgängligheten till geodata ökar i och med utvecklingen av portaler och tjänster som ger enkel åtkomst till olika informationsmängder. I Sverige har den nationella Geodataportalen lanserats. Den kommer att samla många organisationers tjänster och geodata men är fortfarande under utveckling. Det finns många andra exempel på geodataportaler på organisationsnivå i Sverige och på europanivå. Utvecklingen av dessa portaler har drivits på av INSPIRE-direktivet - ett EG-direktiv för att skapa en fungerande infrastruktur för geodata i Europa genom bl a harmonisering av geodata.

Onsdag, 10 november, kl 14.00-15.30

14.00

Geodatasamverkan i nya former (pdf)

Geodataprojektet har tagit fram förslag till en ny samverkans- och affärsmodell för geodataområdet. Den syftar bl a till att effektivisera samverkan mellan informationsansvariga myndigheter och att underlätta för övriga användare att nyttja deras samlade utbud av geodataprodukter. Modellen realiseras genom att parterna tecknar ett samverkansavtal med bilagor, vilka tydliggör de organisatoriska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för samverkan och nyttjande av geodataprodukter. Den framtagna modellen syftar också till att tillgodose de krav som ställs i Inspire-direktivet rörande datadelning, men omfattar betydligt fler datateman än direktivet och begränsar inte användningen till miljöandamål.

Föredraget beskriver den svenska modellen, vilken avses att införas stegvis med ett första rejält kliv den 1 januari 2011. Vidare görs jämförelse med hur dessa frågor hanteras i några andra europeiska länder.
Ulf Sandgren, Lantmäteriet

14.30

Geodataportalen en viktig del i nationell samverkan (pdf)

Geodataportalen är en ingång till webbaserade geodata och tjänster, och en viktig del av Sveriges infrastruktur för geodata. Portalen - som finns på geodata.se - ger möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor. Här beskriver vi bakomliggande ställningstaganden, utvecklingsarbetet och visar portalens sökgränsnitt.
Kjell Hjorth, Lantmäteriet

15.00

Naturvårdsverkets geografiska porta (pdf)

Naturvårdsverkets Geografiska portal lanserades 2010 och samlar kart- och informationsresurser som Naturvårdsverket tillhandahåller. Information finns att hitta om land-, sötvattens-, och havsrelaterade kartresurser, miljöövervakning samt rapporter som rör natur och miljö.
Elin Håkansson, Naturvårdsverket

 

Ökad tillgänglighet till geodata  Portaler (II)

Onsdag, 10 november, kl 16.00-17.30

16.00

Kommunal anslutning till geodatasamverkan – kostnader, nyttor och andra aspekter

En lägesrapport.
Hans Sandler, Stockholms stadsbyggnadskontor

16.30

Översiktsplanera på webben

Webbtjänst för översiktlig kommunal och regional planering (ÖP-tjänsten). ÖP-tjänsten är tänkt att bli en interaktiv e-tjänst för översiktlig planering, som kan fungera som "digitalt skisspapper", dialogverktyg och guide genom planeringsprocessen. Den har utvecklats i samarbete med några pilotkommuner i Värmland. Avsikten är att en beta-version ska bli tillgänglig för intresserade användare under hösten 2010.
(Presentationen var en live-visning av tjänsten)
Pål Karlsson, Boverket

17.00

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga och användbara (pdf)

eContentPlus projektet OneGeology–Europe syftar till att skapa tjänstebaserade geologiska kartor över Europa. Arbetet utgör ett viktigt bidrag till INSPIRE, genom att bidra till utveckling av system och standarder för att hitta, se, ladda ned och dela geologisk information.
Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen, Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Infrastruktur för geodata  för utbyte av information

Torsdag, 11 november, kl 08.30-10.00

08.30

Inspire aktuell statusrapport (pdf)

En kort introduktion till INSPIRE och svar på frågor som; Hur ser tidplanen ut för INSPIREs genomförande? Vad har hänt sedan direktivet trädde i kraft 2007? Vilka utmaningar står vi inför inom den närmsta tiden? Dessutom görs en internationell jämförelse med presentation av erfarenheter från nätverket INSPIRE Norden och EuroGeographics.
Christina Wasström, Lantmäteriet

08.55

INSPIRE-tjänster utmaningar och möjligheter (pdf)

En av de stora utmaningarna vid implementering av INSPIRE-direktivet är att skapa nedladdningstjänster som på ett effektivt sätt kan hantera flera olika datakällors scheman, utföra transformationer till INSPIRE- datamodellerna, bygga komplexa GML-strukturer och sedan tillhandahålla informationen som WFS-tjänster.
Anna Halvarsson & Johan Esko, Metria

09.15

Bra flöde på information om vatten (pdf)

För att förenkla och förtydliga utbyte av information om vatten har en svensk standard tagits fram. Den nya svenska vattensystemstandarden tillåter att yt- och grundvatten behandlas gemensamt eller uppdelat, är kompatibel med INSPIRE:s dataspecifikation för hydrografi och testas utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv.
Erik Lundborg, Vectura Consulting AB & Olov Johansson, Sveriges geologiska undersökning (SGU)

09.35

Nature-SDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd (pdf)

NatureSDIplus är ett europeiskt projekt som syftar till att utveckla dataspecifikationer för tre teman i INSPIRE bilaga III, nämligen habitat och biotoper, biogeografiska regioner samt artutbredning. Dessa specifikationer kommer också att testas i ett antal olika nationella geoportaler. Såväl utvecklingen och tillhörande testning av dataspecifikationerna är nära knuten till INSPIRE. Vår roll i detta projekt är bl. a att harmonisera de svenska datamängderna enligt de specifikationer som utarbetas och att tillgängliggöra dessa enligt OGC-tjänster som WMS, WFS, WCS och CSW. Av speciellt intresse är testerna av tjänsternas prestanda. Ett testlaboratorium har därför etablerats i Gävle, där såväl prestanda- som användbarhetstester genomförs.
Anders Östman, Högskolan i Gävle

DEBATT: Förutsättningar för ökad tillgänglighet till geodata

Torsdag, 11 november, kl 10.30-12.00

En paneldebatt med fokus på hur vi skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet till geodata. Varje paneldeltagare ges tillfälle till en kort inledning. Publiken får också vissa möjligheter att ställa frågor och ge kommentarer.  Förhandsförslag på frågor till panelen kan skickas till uli@uli.se. Diskussionsledare är Ralph Monö, ULIs kanslichef.

Efter paneldebatten följer en Open Space-workshop där såväl åhörare som paneldebattörer och nytillkomna har möjlighet att delta.

10.30

Inledning: Hur kan marknaden för GIS öka? (pdf)

Dagens kunder till GIS är teknikfokuserade. De utgör 10-15 procent av den potentiella marknaden. Nya kunderna ”skiter” fullständigt om vi levererar GIS eller inte. De vill ha nytta och att vi fyller ett behov. Hur tiodubblar vi marknaden?
Patrik Ottoson, ESRI S-GROUP

10.35

Paneldebatt med inledande presentationer

I panelen:

Stig Jönsson, Lantmäteriet (Generaldirektör)

Rolf Nordqvist, PSI Alliance

Solveig Zander, Centern (riksdagsledamot)

Khashayar Farmanbar, Agency9

Sanna Sparr Olivier, Botkyrka kommun

Moderator: Ralph Monö, ULI

11.40

Publikmedverkan i debatten

Publikens frågor och kommentarer släpps in i debatten!

WORKSHOP: Förutsättningar för ökad tillgänglighet till geodata

Torsdag, 11 november, kl 14-15.30

Detta är en Open Space-workshop där såväl åhörare och debattörer från Paneldebatten samt nytillkomna har möjlighet att delta.

14.00

Open Space-workshop

Deltagarna får möjlighet att i mindre grupper diskutera hur vi skapar förutsättningar för ökad användning av och tillgänglighet till geodata. I en Open Space-workshop byggs agendan gemensamt och sedan väljer varje deltagare vilken diskussionsgrupp som verkar mest intressant. Därmed garanteras stimulerande samtal, konkreta resultat och mångsidig belysning av frågeställningen. Välkommen!
Workshopledare: Ralph Monö, ULI & Johan Tornberg, Sweco

 

Sammanfattande diskussion av blocket "Öppen information i Europa"

Torsdag, 11 november, kl 16-17.30

16.00

Sammanfattning, höjdpunkter och utblickar

Styrelsemedlemmar i ULI och GIS i Uppsala

16.30

Diskussion

 

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo