Ny rapport om hur vi skapar en barnvänlig stad

Öka tryggheten i miljonprogrammen, minska biltrafiken i innerstaden, förtäta småhusområden och se till att parker och lekplatser finns på gångavstånd. Det är några åtgärder som skapar en mer barnvänlig stad, enligt en ny rapport gjord av konsultföretaget Spacescape på uppdrag av HSB. Studien har gjorts genom omfattande geografiska analyser av hela Sverige och en enkätundersökning i Stockholmsregionen. 

Runt två miljoner barn bor i stadsmiljö i Sverige. Var och hur bor de? Vad känntecknar en barnvänlig stad? Det är frågor som ligger till grund för en studie som Spacescape gjort på uppdrag av HSB. Studien har gjorts genom analys av geografisk information (GIS) kombinerat med en stor enkätundersökning om upplevd barnvänlighet i Stockholmsregionen. 

Innerstad och miljonprogramsområden barntätast 

Rapporten visar att de barntätaste miljöerna är dels innerstadsmiljöer där befolkningen har relativt höga inkomster och hög utbildningsnivå, dels miljonprogramsområden där inkomst- och utbildningsnivån är lägre. Stadsdelar med högst andel barn återfinns i nybyggda stadsdelar, småhusområden och miljonprogram. Enkätundersökningen i Stockholm visar att upplevd barnvänlighet handlar om närhet till grönområden, skolor, förskolor, lite biltrafik och trygghet. Enkäten visar även att det inte är några stora skillnader i barnvänlighet mellan småhusområden och flerbostadsområden. Flera miljonprogram får också höga betyg.

Ökad trygghet, minskad trafik och nära till parker viktigt

Rapporten ger även förslag på åtgärder för att skapa en barnvänligare stad. I befintliga stadsdelar handlar det till exempel om att minska biltrafiken och sänka hastigheten, skapa fler parker och lekplatser, öka tryggheten i miljonprogrammen och förtäta småhusområden med stora lägenheter. I nya stadsdelar ges till exempel råden att bygga en mångfald av bostadstyper, placera parker och lekplatser inom 200 meters gångavstånd och att prioritera trygg och trafiksäker gång- och cykeltrafik.

Läs mer i rapporten från Spacescape: Barnvänliga stadsdelar