Geoforum svarar på remiss om Boverkets rapport

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på Boverkets rapport: (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på rapportens förslag, men har lämnat några kommentarer.

Boverket fick 2021 ett förnyat regeringsuppdrag om att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Uppdraget redovisades genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter. Rapporten om elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer är en av ämnesrapporterna. 

Geoforum Sverige genomförde en workshop om rapporten den 20 april 2022, med deltagande från kommuner, regioner, statliga myndigheter och företag. Under workshopen gavs en genomgång om rapporten av Lars Svensson från Boverket samt ett inspirationsföredrag av David Möller från Sweco, om arkivering av digital information i Slussenprojektet. Därefter diskuterades rapporten i grupper och resultatet från gruppdiskussionerna har använts som underlag till detta remissvar.

Geoforum Sverige välkomnar initiativet och är positiva till en uppdatering av Plan- och bygglagen till ett mer digitalt arbetssätt inom planprocessen. En enhetlig lösning för bevarande av digitala planer ger möjligheter att förenkla samt påskynda kommunernas omställning till en digital samhällsbyggnadsprocess.

Geoforum Sverige ser positivt på rapportens förslag med nedanstående kommentarer:

  • Det delade arkivansvaret mellan stat och kommun i förslaget gör det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning samt att det följs upp med jämna mellanrum, för att viktiga steg i processen inte ska falla mellan stolarna. Det är också viktigt att förändringsprocessen får en tydlig tidplan och stödjande vägledningar och exempel på lösningarna innan förslaget blir tvingande.
  • Det finns behov av att förtydliga och ge exempel på hur ett digitalt original ska kunna redovisas på ett tydligt sätt för medborgare, fastighetsägare och myndigheter som lantmäteri/bygglov såväl före, i planprocessen, som efter, i genomförandet, laga kraft.
  • Geoforum Sverige ser positivt på förslaget att ge de digitala detaljplanerna originalstatus och att långtidsbevara planerna med bibehållen funktionalitet i en nationell databas.
    • Att den digitala informationen gäller som original skulle exempelvis underlätta för planer med komplexa 3D-bestämmelser då det är mycket svårt att överföra information från den digitala plankartan till en pdf.
    • Det finns behov av att förtydliga om och i så fall vilken tolkningsmån som gäller om den digitala informationen blir det beslutade. Exempelvis kan en linje på en pdf-plankarta i dagsläget motsvara en meter på marken och allt som finns inom den marginalen är enligt plan. Exakta/låsta gränser utan tolkningsmån skulle kunna leda till mindre smidiga och dyrare förrättningar och eventuellt försvåra för förrättningens parter att hitta pragmatiska lösningar.
  • I och med att de nya lagkraven innebär att alla kommuner behöver jobba digitalt i en större utsträckning, behöver det förtydligas hur och i vilken utsträckning kompetensen ska säkerställas, samt vilka resurser som kommer krävas vid ett införande/genomförande.

pdfLäs Geoforum Sveriges yttrande om Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner