Boverket får nytt regeringsuppdrag

Boverket har fått ett nytt uppdrag av regeringen för att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Uppdraget ska redovisas senast januari 2023.

Arbetet ska göras i nära samverkan med berörda aktörer inom samhällsbyggnadsområdet, i synnerhet tillsammans med Lantmäteriet. Boverket får ett ökat anslag med 20 miljoner för 2022 för att kunna fortsätta utveckla digitala arbetssätt.

Fördjupad analys av förslaget att digitalisera befintliga detaljplaner

Boverket slutrapporterade 2021 års regeringsuppdrag i december. Ett av förslagen i slutrapporten är att det ska vara obligatoriskt för kommuner att senast 2028 omvandla analoga detaljplaner till digitala, om kommunen vill att planen ska fortsätta gälla. Analoga detaljplaner som inte digitaliserats 2028 upphör att gälla. Ett förslag som innebär ett omfattande arbete och kostnader för kommunerna.

I det nya regeringsuppdraget får Boverket i uppdrag att utveckla och fördjupa analysen och redovisningen av vilka resurser som krävs för att genomföra förslaget om att digitalisera befintliga detaljplaner. Detta eftersom arbetet med att digitalisera detaljplaner väntas blir mer omfattande än vad som estimerats. Boverket ska också analysera hur förutsättningarna för kommunerna att ta fram nya detaljplaner påverkas av den snabba digitaliseringstakt som föreslås, samt fördjupa analysen kring kommunernas förutsättningar att finansiera omvandlingen.

Uppdragets innehåll

Boverket ska:

  • utreda förutsättningarna samt Boverkets roll och ansvar för att etablera en nationell lösning för BIM
  • ta fram en teknisk lösning för att tillhandahålla sådana befintliga termer, uttryck och definitioner som behöver hanteras på ett enhetligt sätt inom samhällsbyggnadsområdet
  • komplettera den nationella specifikationen för detaljplan med de krav som behövs för att dessa planer ska kunna långtidsbevaras med bibehållen funktionalitet
  • göra en förstudie om en nationell lösning för en digital enhetlig lov- och byggprocess samt för digitala kontrollplaner
  • ta fram en teknisk lösning för att tillhandahålla den information som krävs enligt EUs Inspiredirektiv
  • påbörja framtagandet av en teknisk lösning för en nationell tjänst för översiktsplaneinformation som motsvarar den lösning myndigheten har utvecklat för detaljplanebestämmelser, den så kallade planbestämmelsekatalogen.
  • göra en förstudie om hur geografiskt relaterade planeringsunderlag med utgångspunkt i riksintressen bör utformas i en digital miljö
  • göra en förstudie om ett nationellt system för rapportering och lagring av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • ytterligare analysera och redovisa vilka resurser som behövs för att digitalisera befintliga detaljplaner.

Regeringen: Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (pdf)

Läs mer om regeringsuppdraget på Boverkets webbplats