Magdalena Norlin-Schönfeldt, analyschef på DIGG.
Undersökning av myndigheters digitalisering

Stora myndigheter är bättre på att införa samt testa ny teknik medan mindre myndigheter är bättre på att leva upp till digitaliseringsmål och samverka. Det är några av slutsatserna i den enkätundersökning som DIGG genomfört om statliga myndigheters digitalisering.

— I årets enkät har vi ett mycket tydligare fokus på utveckling i samverkan än tidigare år. Förvaltningsgemensam digitalisering är vårt uppdrag och då blir det naturligt att också följa upp mot det. Vi ser tydligt från materialet att det som följs upp också är det som händer så på detta vis hoppas vi styra utvecklingen mot det förvaltningsgemensamma och utveckling i samverkan säger Magdalena Norlin-Schönfeldt, analyschef på DIGG.

Fyra olika index

Analysen omfattar 159 svarande myndigheter och resultatet presenteras i form av fyra index:

  • DIGG-indexet värderar myndigheternas utveckling inom DIGG:s ansvarsområden 
  • Mognadsindexet värderar hur väl myndigheterna lever upp till målen med digitaliseringen från regering, riksdag och EU.
  • Samverkansindexet värderar både förhållningssätt och i vilken utsträckning myndigheterna samverkar på olika områden.
  • Teknologiindexet värderar i vilken utsträckning myndigheterna infört eller testat ny teknik.


Läs mer