3D-modell av geologi i toppen av Svartberget i Västerbotten.
Nya 3D-modeller av geologi ger koll på grundvattnet

SGU har tagit fram nya 3D-modeller över geologi i Skåne, Västerbotten, Halland och Dalarna. Informationen som modellerna visualiserar är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i dessa kommuner.

3D-modellerna har dokumenterats i fyra rapporter. En av dem beskriver en geologisk 3D-modell för tunnelsträckningen genom Hallandsåsen, som baseras på Trafikverkets kärnborrningar och geologiska tunnelkartering. 

Modellerna har tagits fram inom projektet ”Geodata i 3D” vid SGU. Projektets syfte är att utveckla SGUs arbete med 3D-modellering med särskilt fokus på grundvatten och dricksvattenförsörjning. Projektet ingår till en del i regeringens uppdrag till SGU om utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser. I SGUs 3D-visare (som är byggd i Agency9/Bentley Systems 3D-visualiseringsverktyg) presenteras framtagna modeller och relaterad information.

Läs mer på sgu.se