Örebro stadskärna
Örebro delar med sig av rutin för digital grundkarta

Örebro kommun har arbetat fram en rutinbeskrivning för framtagning av digital grundkarta och fastighetsförteckning till detaljplaner. Andra kommuner får gärna ta del av detta dokument och använda det som inspirationskälla vid upprättande av egna rutiner. Niklas Eriksson, geodatastrateg i Örebro, delar här med sig av sina reflektioner om arbetet med att ta fram rutinbeskrivningen. Han riktar sig till såväl kommuner som Lantmäteriet och programvaruleverantörer.  

Örebros rutinbeskrivningen för digital grundkarta till detaljplaner bygger på Lantmäteriets föreskrift ”HMK Digital grundkarta” och är ett levande dokument. Den har tagits fram gemensamt av detaljplaneenheten, geodataenheten och den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Syftet med rutinbeskrivningen är, förutom att förbättra interna rutiner, att anpassa arbetet till den nya lagstiftningen som kommer börja gälla den 1 januari 2022.

Arbetsmomenten i rutinbeskrivningen är uppdelade i tre olika delar; baskarta, fastighetsutredning samt fastighetsförteckning. Rutinen beskriver också hur de ska arbeta tekniskt för att skapa en så effektiv digital process som möjligt samt hur arbetsinsatser från Geodataenheten och KLM ska regleras ekonomiskt gentemot Detaljplaneenheten. Ta del av rutinbeskrivningen här:

pdfÖrebro kommuns rutinbeskrivning: Framtagande av digital grundkarta och fastighetsförteckning till detaljplaner 

Örebros geodatastrateg om arbetet och förhoppningar 

Niklas Eriksson, som är geodatastrateg i Örebro kommun, ger här sina reflektioner kopplat till kommunens arbete med rutiner för digital grundkarta:

Genom att vi ser positivt på utvecklingen mot digitala detaljplaner såg vi fram emot att ”HMK Digital grundkarta” skulle bli färdig. Redan innan den slutgiltiga versionen kom i oktober hade vi bestämt att vi skulle anpassa våra rutiner utifrån den fast Lantmäteriet ännu inte utnyttjat sin föreskrivelserätt utan endast har dokumentationen som en rekommendation.

Att ta fram rutinbeskrivningen har varit ett lagarbete mellan enheterna detaljplan, geodata och KLM, och en samverkansprocess som vi rekommenderar andra kommuner att också genomföra. För trots att jag själv har över 30 års erfarenhet kring just dessa frågor och moment, och att dokumentet ”HMK Digital grundkarta” är bra, så har samverkan över enheterna varit nyckeln till vårt resultat som vi tror kommer vara en bra start i vårt nya arbetssätt. Självklart kommer vi komma på förbättringar under resans gång, men då får vi korrigera våra rutiner utifrån våra erfarenheter allt eftersom.

Många av de moment som vi har med i våra nya rutiner har vi jobbat med redan tidigare, men inte så strukturerat som vi kommer göra framåt. En viktig förändring som vi kommer införa är att detaljplaneenheten redan i samband med ett positivt planbesked/planuppdrag kommer meddela exploatörerna att de snarast kommer behöva beställa en fastighetsutredning av KLM över det tänkta planområdet. På detta sätt tror vi att vi säkerställer att vi har rätt fastighetsrättslig information till rätt kvalité då detaljplanen aktiveras (påbörjas) hos oss. På så sätt jämställer vi fastighetsutredningen med andra utredningar exploatörerna behöver göra i samband med detaljplaneprocessen.

Ett problem som vi ser i våra rutiner kring de nya kraven för fastighetsutredningar är att det idag inte finns någon geometri kopplad till de inskrivna avtalsrättigheter som registreras av Lantmäteriet. Detta innebär att varje kommun själv kommer att behöva hantera detta på ett eller annat sätt, då avtalsrättigheterna (tillsammans med andra rättigheter) ska visualiseras i den digitala grundkartan. Här hoppas vi att Lantmäteriet prioriterar att denna informationsmängd blir digital med geometrier eftersom nya informationsgrupper för de nationella specifikationerna ska tas fram efter att detaljplaner och byggnader är klara.

För kommuner som inte är lika lyckligt lottade som vi i Örebro och inte har egen kompetens för att göra de fastighetsutredningar som rekommenderas enligt ”HMK Digital grundkarta” skulle jag vilja skicka med en uppmaning: börja redan nu fundera igenom hur ni kan säkerställa att ni har denna typ kompetens, till exempel genom konsultstöd, så att ni vet att de digitala grundkartor som tas fram från och med 2022 verkligen håller den kvalité som krävs för att göra en digital detaljplan.

Många av de moment som vi nu inledningsvis kommer att använda Teams för, i våra nya rutiner vid framtagande av den digitala grundkartan, skulle jag i framtiden vilja se att vi har stöd för att utföra i det system vi använder för att skapa de digitala detaljplanerna. Det skulle också vara bra om det stödet även innehåller ett projektstödsverktyg för hela detaljplaneprocessen så att vi (och många andra kommuner) slipper ha ett stort excel-ark där vi dokumenterar hur långt vi hunnit och när vi tror kommande moment kommer genomföras för de olika detaljplaneärendena.

Niklas Eriksson, geodatastrateg på planeringsavdelningen i Örebro kommun