Så används geodata i högskolevärlden

Nu har resultat från höstens undersökning om universitet och högskolors samt yrkesutbildningars användning av geodata publicerats. Studien har genomförts av Geodatasekretariatet i samarbete med ULI Geoforum. Enkäten visar på en mycket bred användning av geodata men problem finns.

hogskola-campusUnder hösten 2011 har Geodatasekretariatet i samarbete med ULI Geoforum genomfört en större enkätundersökning mot universitet och högskolor samt en mindre mot yrkesutbildningar.

Undersökningen tittade på hur geodata används inom den akademiska sfären samt hur detta kan relateras till dess potentiella deltagande i geodatasamverkan.

Enkäten visar på en mycket bred användning av geodata såväl i fråga om datatyper, sökmetoder samt inom vilka forskningsområden det används. Det är tydligt att det finns relativt stort utrymme för utveckling av användandet av geodata. Framförallt genom insatser med information kring tillämpningsområden, vilka verktyg som finns tillgängliga och hur man använder dem.

Ett av de problem som finns i dagsläget är att man anser geodata i vissa fall vara svårtillgängligt och dyrt. Den breda användningen av geodata visar även på den nytta som geodata spelar även utanför områden som traditionellt förknippas med denna typ av information.

Möjligheterna som geodatasamverkan utgör för universitet och högskolor kan därav anses vara mycket stora.

Rapporten som Erik Kyhlberg tagit fram i sitt praktikprojekt på Geodatasekretariatet heter Geodata inom svenska universitet, högskolor och yrkesutbildningar - Användning, behov och möjligheter

Läs rapporten här!

Se även:

Resultatsammanställning för enkäten riktad till universitet och högskolor

Resultatsammanställning för enkäten gällande yrkesutbildningar