Lagrådsremiss med förslag till en ny lag om öppna data

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny lag som genomför EU:s öppna data-direktiv. EU:s direktiv om öppna data beslutades 2019 och skulle genomföras senast den 17 juli 2021. Geoforum Sverige har länge drivit på för öppna geodata.

Den 10 mars kom regeringen med en lagrådsremiss om en ny lag för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data. Lagen genomför EU:s direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. En lagrådsremiss är steget innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen.

Geoforum Sverige har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar och genomfört seminarier och konferenser inom ämnet. Vi har också varit remissinstans och lämnat synpunkter på Öppna data-utredningen. Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. Här kan du läsa våra synpunkter på Öppna data-utredningens delbetänkande ”Innovation genom information”, som innehållet i lagrådsremissen bygger på.

Lagrådsremissen i korthet

Den nya lagen innehåller ingen skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data, eller en rättighet för enskilda att få tillgång till data. Lagen ska gälla när till exempel en myndighet, ett offentligt styrt organ eller ett offentligt företag frivilligt eller med stöd i annan författning tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen införs det krav på bland annat i vilka format som olika slag av data ska göras tillgängliga, vilka avgifter som får tas ut och när det är tillåtet att förena ett vidareutnyttjande av data med särskilda villkor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
Läs lagrådsremissen här