Kristine Ulander, DIGG
DIGG rekommenderar öppenhet som standard

Data är guld i vårt digitala samhälle. Därför vill DIGG att Sverige samordnar svensk datapolitik, inför öppenhet som standard och avskaffar avgifterna för särskilt värdefulla datamängder. Det är bara några av punkterna i DIGGs förslag till handlingsplan för öppna data som regeringen nu tagit emot. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Idag går Sverige miste om möjligheter till tillväxt, utveckling och effektivisering på grund av bristen på tillgängliga öppna data. Sverige ligger långt ned på de internationella rankinglistorna inom öppna data. DIGG har därför utarbetat ett antal förslag kring tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data, som nu presenterats för regeringen.

En av de mest centrala rekommendationerna är att Sverige ska införa öppenhet som standard, open by default, som är en av principerna i International Open Data Charter (IODC). DIGG föreslår också att Sverige även ska anta IODC:s övriga principer.

– Om Sverige använder IODC som ramverk för hur regeringen och den offentliga förvaltningen arbetar med öppenhet, så kommer det att förändra hela sättet för hur vi ser på data och öppenhet, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

Utöver detta så föreslår DIGG ett antal aktiviteter som behövs för att kunna effektivisera svenska myndigheters hantering av data samt vad som kan göras för att öka incitamenten hos den offentlig förvaltningen att tillgängliggöra öppna data.

– Om regeringen väljer att genomföra våra förslag så tror vi att mängden öppna data ökar och att det blir enklare att använda dessa data. Effekten blir då att fler kommer att kunna dra nytta av öppna data. Som en bonus tror vi även att vi kommer stiga i mätningen OURdata Index, säger Kristine Ulander, strateg inom digital utveckling på DIGG.

DIGGs förslag i punktform

För att etablera en nationell datapolitik för en öppen, innovativ och effektiv förvaltning är DIGGs förslag att:

 • Anta ramverket inom International Open Data Charter (IODC)
 • Ta fram en nationell datastrategi som baseras på öppenhet som standard och inbyggd öppenhet
 • Finansiera ett avgiftsfritt tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder
 • Säkra tydlig styrning och samordning av den förvaltningsgemensamma datapolitiken.

För att effektivisera datahantering, processer och datainfrastruktur är förslagen att:

 • Säkra en långsiktig plattform för datadriven innovation 
 • Synliggör data och planera tillgängliggörande
 • Möjliggör inbyggd öppenhet genom rätt krav vid upphandling
 • Genomför nationell kraftsamling för statistiska data.

För att motivera och engagera föreslås:

 • Öka samskapande för digital innovation
 • Tillgängliggör data som efterfrågas i samhället
 • Säkra en öppen och transparent inköpskedja
 • Fortsätta genomföra insatser för att öka kunskapen om öppna data.

Förslaget till handlingsplan, inklusive delrapporter, överlämnades till regeringen den 31 mars 2020. Rapporterna har tagits fram som en del av det regeringsuppdrag som handlar om att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data och bedriva öppen och datadriven innovation. Slutrapporten för regeringsuppdraget kommer i januari 2021.

Läs mer på digg.se