data programmeringskod
Data som strategisk resurs – ny rapport från Digitaliseringsrådet

Ökad förståelse för data som en central resurs i samhället bidrar till att Sverige bättre kan ta till vara digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringsrådet har därför publicerat en rapport om data som strategisk resurs och den offentliga sektorns roll i detta. Rapporten visar på värdet av öppna data i den offentliga förvaltningen. 

Ett mönster framträder där data redan är eller i snabb takt utvecklas mot att bli en strategisk resurs för både näringsliv och offentlig sektor. Ökad förståelse för detta bidrar till att Sverige bättre kan ta till vara digitaliseringens möjligheter. Det menar Digitaliseringsrådet, som är utsett av regeringen.

För att skapa förståelse för området har Digitaliseringsrådets kansli tagit fram en rapport som ger en rejäl introduktion till data som strategisk resurs. Den visar på möjligheter och utmaningar samt vad den offentliga sektorn har för roll. Rapporten publicerades nyss.

Frågeställningar

I arbetet med rapporten har bland annat diskussioner hållits med ett 30-tal aktörer från näringsliv, offentlig sektor och organisationer kring följande fem frågeställningar:

 • Vilka är de viktigaste möjligheterna som (big) data för med sig?
 • Inom vilka områden/tillämpningar bedömer ni att data kommer få störst betydelse framöver?
 • Hur bedrivs arbetet med (big) data för närvarande?
 • Vilka är de viktigaste utmaningarna med (big) data – i er organisation respektive mer generellt?
 • Vilka ser ni som de viktigaste prioriteringarna vad gäller ”data som resurs”?

Insatsområden

Rapporten identifierar möjliga utvecklingsområden och ger förslag på sex insatsområden:

 1. Driva på arbetet med att kvantifiera potentialen och värdet av data.
 2. Initiera & främja initiativ som syftar till säkert och effektivt utbyte av data.
 3. Kraftsamla kring och konkretisera arbetet med livslångt lärande.
 4. Förbättra möjligheterna till datadriven innovation
 5. Formulera utmaningar och konkreta målsättningar inom prioriterade områden med stor potential för datadriven utveckling
 6. Etablera molninfrastruktur samt informationsstandarder för myndigheter, regioner och kommuner.

När det gäller datadriven innovation och utveckling handlar det förstås mycket om tillgängliggörande av data. Att minska den osäkerhet som finns kring hur data kan och får användas lyfts också fram som en viktig del.

Mer information om dessa insatsområden finns i rapporten. 

Ladda ner Digitaliseringsrådets rapport här

Läs mer om rapporten på digitaliseringsradet.se